Uw verkeersdata
altijd up to date!

ErGIS

Uw data overal beschikbaar

Voor een leefbare en functionele woon- en werkomgeving is efficiënt beheer en onderhoud van de openbare ruimte noodzakelijk. Dit brengt vaak complexe vraagstukken en keuzes met zich mee. Om hierop in te kunnen spelen, heeft u actuele informatie over alle elementen in de buitenruimte nodig. Een gedegen inzicht vormt de basis voor een efficiënt beheerproces. Beheer en onderhoud bepalen wat een object gedurende zijn functionele levensduur kost. De initiële aanlegkosten zijn een eenmalige kostenpost, maar beheer- en onderhoudskosten komen jarenlang terug. Daarom is het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen de eenmalige investeringskosten bij aanleg en de te verwachten beheer- en onderhoudskosten in de daaropvolgende jaren.
ErGIS is gespecialiseerd in de volgende stappen:

Initiële aanleg
Beheer & onderhoud (regulier/planmatig)
Nut & noodzaak bestaand gebied.

ErGIS biedt het benodigde inzicht. Met behulp van onze data verzameltool GeoVisia brengt ErGIS gedetailleerde beheerinformatie van de buitenruimte digitaal in kaart (inspectie/inventarisatie).

Compatibel met alle beheersystemen

Beschikbare data in uw beheersysteem kan eenvoudig naar GeoVisia worden geëxporteerd. Onze kaartlagen bevatten vlakken, lijnen en punten uit de buitenruimte, die snel en nauwkeurig worden vastgelegd en opgeslagen in een logboek. U koopt niet alleen een beheersysteem, maar beheerdata. U heeft volledige controle over de opnamekenmerken.

Met ons inventarisatie- en inspectieprotocol kunt u aangeven wat u wilt weten over de elementen in uw buitenruimte. ErGIS past uw project volledig aan uw wensen aan.

Optimale inventarisatie en uitvoering

Verkeerskundig advies

Advies over verkeersborden, wegmarkering, combinaties, weginrichting en parkeerbeheer.

Bebordingsplannen

Het opstellen van bebordingsplannen van permanente of tijdelijke bebording.

Inspectie

Het uitvoeren van de inspectie in de buitenruimte volgens de CROW richtlijnen.

Metingen

Metingen van de verkeersintensiteit of parkeerdrukonderzoek.

Sanering

Saneringsadvies over verkeersborden.

Toeristische bewegwijzering

Advies over toeristische bewegwijzering inclusief ontwerp.

Veilige verkeerssituaties

Het juridisch sluitend maken van verkeerssituaties met behulp van verkeersborden.

Schoolzones

De veilige inrichting van schoolzones.

Verkeersbesluiten

Het toetsen, opstellen of intrekken van verkeersbesluiten.

Fietspaden

Advies m.b.t. het veilig vormgeven van palen op fietspaden.

Meer over ErGIS

Wat wij doen is op een optimale manier beheer, data en GIS/GEO-informatie combineren. Wij leveren baanbrekende oplossingen voor het efficiënt verzamelen, organiseren, adviseren en beschikbaar stellen van data en GIS/GEO-informatie uit de buitenruimte.

FAQ